Een juiste interpretatie van de Bijbel is essentieel voor een gezonde leer; het beschermt tegen dwaling en leidt tot een juiste toepassing van Gods Woord, zoals benadrukt in 2 Tim. 3:16-17. Het zorgt ervoor dat de gemeenschap van gelovigen gebouwd wordt op een stevig en betrouwbaar fundament, die het leven van de individu en de gemeente verrijkt.

Downloads:

Disclaimer: Deze Bijbelstudie is gemaakt door leden van onze gemeente maar kunnen interpretaties of meningen bevatten die niet perse door iedereen gedragen wordt binnen de Gemeente.

Inleiding

De Bijbel kan soms erg moeilijk te begrijpen zijn. Het is ook geen doorsnee roman maar een bundel van allerlei verschillende boeken en brieven die in de loop van duizenden jaren geschreven zijn door vele schrijvers met allemaal een eigen aanleiding en doel. Het letterlijk historische verhaal van de Exodus moeten we heel anders lezen dan het poëtische Hooglied en het apocalyptische beelden in Openbaring.

Vaak hebben Bijbelse teksten ook nog meerdere lagen van betekenis. Dat is enerzijds de onwijze diepte van Gods Woord die de Bijbel zo ontzagwekkend maakt. Anderzijds zitten daar ook valkuilen in omdat er zo veel manieren kunnen zijn om iets geestelijks of symbolisch te interpreteren. Hierdoor denkt geen gemeente of Christen hetzelfde. Dat is in veel gevallen ook helemaal niet erg maar helaas is er ook veel verschil over fundamentele kennis die uitermate belangrijk is voor het christelijke leven. Denk aan het evangelie van genade + werken van de katholieke kerk, of het welvaartsevangelie die de aandacht vooral legt op het comfort hier en nu of de Goddelijkheid en identiteit van Jezus. De juiste kennis hebben is essentieel in de geestelijke strijd om de ziel.

De Bijbel schenkt dan ook veel aandacht aan valse leer en valse leraars die al gelijk na het stichten van de gemeenten binnendrongen en mensen van het geloof af brachten. Er zijn talloze waarschuwingen dat wij hiertegen moeten waken (2 Pet. 2:1, 2 Tim. 4:3-4) en onszelf moeten wapenen met een goede kennis van het Woord (2 Tim. 3:16-17). Petrus waarschuwt dat sommige teksten moeilijk te begrijpen zijn en dat deze verdraaid worden (2 Pet. 3:16). We moeten zorgvuldig omgaan met het lezen en begrijpen zodat we ons niet hoeven te schamen (2 Tim. 2:15).

De Bijbel op een verantwoorde manier lezen is niet alleen zeer belangrijk om ons te wapenen tegen valse leer en leraars. Juiste kennis van het Woord van God bouwt ons ook op, individueel en als gemeente. Om deze redenen willen we de nieuwe reeks Bijbelstudies aftrappen met iedereen de juiste handvatten te geven om op een verantwoorde manier de Bijbel te kunnen leren begrijpen en hierdoor te groeien in kennis en geloof.

De Bijbel is een schatkist, een parel die te ontdekken is, een groot licht wat bestaat uit vele kleuren. Met deze Bijbelstudie-methode en hand-out gebruiken we onder andere teksten uit Exodus om op een simpele en verantwoorde manier de Bijbel te leren observeren, uitleggen, verdiepen en toe te passen.

De Bijbelstudie

Stap 1: Observeren

Het gebeurt maar al te vaak dat men een Bijbelse openbaring of idee heeft en daar vervolgens verzen bij gaat zoeken. Dit heet eisegese (soms ook wel inlegkunde genoemd); je legt je eigen idee in een tekst of plukt verzen uit de Bijbel om je eigen idee te bevestigen. Valse leraars gebruiken op deze manier losse Bijbelverzen om hun leer of boodschap over te brengen. Maar ook Christenen lezen onbewust hun eigen vooronderstellingen de Bijbel in, denk aan de appel die Adam en Eva aten. Was het wel een appel?

Om dit soort vergissingen te voorkomen en ons te wapenen tegen de ideeën van valse leraars, moet de eerste stap van verantwoord Bijbel lezen altijd zijn om de context te bestuderen door eerst te observeren, dit heet exegese. We proberen hierbij in de huid van de schrijver te kruipen en zijn gedachtegang door de tekst heen te volgen en de tekst te interpreteren zoals het door de schrijver bedoeld is.

Vraag 1) Vertaling: De eerste stap is om bewust te zijn van wat voor soort Bijbelvertaling je leest. Is het heel letterlijk van de grondtekst vertaald of is het meer gericht op de leesbaarheid?

Lees Ex. 14:14

Grondtekst (transliteratie):
“YHWH yilāḥēm lāḵem, wə’attem taḥărîšûn” (De HEER zal voor jullie vechten, en jullie zullen stil zijn.)

Herziene Statenvertaling (HSV, formeel/letterlijk):
 "De HEERE zal voor u strijden, en u zult stil zijn."

Nieuwe Bijbelvertaling (NBV, dynamisch/makkelijk leesbaar):
"De HEER zal voor u strijden; u hoeft zelf niets te doen."

Het Boek (HTB, extreem dynamisch/makkelijk leesbaar):
"De HERE zal voor u vechten; u hoeft geen vinger uit te steken.
Toon het antwoord

Er zijn letterlijke woord-voor-woord vertalingen (formeel equivalent) die de woorden zo letterlijk mogelijk uit de grondtekst vertalen (SV, HSV, NBG). Die zijn meer getrouw aan de grondtekst wat goed is voor Bijbelstudies en woord-studies maar daardoor moeilijker te lezen zijn.

Er zijn ook makkelijk leesbare vertalingen (dynamisch equivalent) (NBV, BB) en parafrase (BGT, HTB) die zich meer richten op de boodschap op een leesbare manier over te brengen. Dit kan wel ten koste gaan van details en zelfs de juiste betekenis omdat vertalers hun eigen interpretatie in de tekst moeten leggen.

Hoe dan ook is het verstandig om altijd bewust te zijn van het type vertaling wat je gebruikt, zeker als je conclusies wilt trekken uit bepaalde woorden of passages. Daarnaast kan het helpen om meerdere vertalingen met elkaar te vergelijken om een beter beeld te krijgen van wat de schrijver bedoelt.

Vraag 2) Literaire vorm: De Bijbel kent verschillende soorten schrijfvormen. Probeer de vormen vast te stellen in de volgende verzen en hoe dit invloed heeft op de betekenis van het woord “licht”?

De Bijbelse literaire vormen zijn: historische verslagen, wetgeving, profetie, poëzie, wijsheidsliteratuur, evangelieverslagen, brieven (epistels), en apocalyptische literatuur.

Lees Gen. 1:3, Ps. 119:105 en Op.21:23-24

Genesis 1:3 (HSV)
En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht.

Psalmen 119:105 (HSV)
Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Openbaring 21:23–24 (HSV)
23 En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp. 24 En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin.
Toon het antwoord

Genesis 1:3 is een historisch verhaal wat de letterlijke en chronologische gebeurtenissen vastlegt van de schepping. Dat zie ja aan woorden als “en toen zei God…” of “de eerste dag”, die geven de chronologische volgorde aan. Licht betekent hier letterlijk licht.

Psalm 119:105 kent een poëtische structuur wat je kunt herkennen aan woordspelingen. In dit geval is licht een metafoor voor de geestelijke verlichting en waarheid die Gods Woord in een wereld vol leugens is.

Openbaring 21:23-24 is apocalyptische literatuur die vaak vol staat van symbolische beelden die verwijzen naar de eindtijd en de geestelijke strijd vanuit het perspectief van God, de mensheid, de satan, Israël, goed en kwaad. Het licht staat hier symbool voor de aanwezigheid en heerschappij van God in de wereld.

Het herkennen van de literaire vorm is belangrijk in hoe we de tekst moeten lezen en uitleggen. Let er wel op dat een tekst ook meerdere vormen kan bevatten.

Vraag 3) Culturele context: De culturele context is de tijd, de omstandigheden en de cultuur waarin de schrijver en de lezers leven. Dit heeft soms veel invloed op de tekst. Hoe belangrijk is de culturele context bij de uitleg van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan?

Lees Joh. 4:9; Luc. 9:52-54

Johannes 4:9 (HSV)
9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.

Lucas 9:52–54 (HSV)
52 En Hij stuurde boden voor Zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een dorp van de Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te treffen. 53 Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht was. 54 Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? 55 Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor Geest u hebt, 56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp.

Lucas 10:25–37 (HSV)
25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. 29 Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus: Wie is mijn naaste? 30 Jezus antwoordde en zei: Een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek halfdood lieten liggen. 31 Toevallig kwam er een priester langs diezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. 32 Evenzo ging ook een Leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. 33 Maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. 34 En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. 35 En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij twee penningen tevoorschijn, en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem: Zorg voor hem, en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. 36 Wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? 37 En hij zei: Degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem: Ga heen en doet u evenzo.
Toon het antwoord

De Samaritanen waren inwoners uit o.a. Babylonië die tijdens de ballingschap in Israël kwamen wonen. Zij namen de aanbidding van de HEER over maar vermengden die met de aanbidding van hun eigen afgoden. De Israëlieten verafschuwden deze praktijken en wilden niets met hen te maken hebben vanwege hun onreinheid (2 Kon. 17:24-41). De twee volken leven eeuwenlang naast elkaar in afgunst.

Door de Samaritaan als de held in de gelijkenis te presenteren en niet de Israëlitische Leviet of de Joodse priester, onderstreepte Jezus dat ware godsvrucht niet wordt gemeten aan religieuze status of etnische identiteit, maar aan de bereidheid om mededogen en liefde te tonen, zelfs aan hen die als vijanden worden beschouwd. Het contrast tussen religieuze Joden die niet liefde tonen en heidense Samaritaanse vijanden die wél liefde tonen wordt pas echt duidelijk als je de culturele context kent van de eeuwenlange vijandschap tussen de Joden en de Samaritanen.

4) De tekstuele context

 Vraag 4.1) Lees het volgende vers zonder context, wat denk je dat dit vers betekent?

“Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.”
Toon het antwoord

(Ieder voor zich)

 Vraag 4.2) Lees het vers nu in de context en probeer het opnieuw uit te leggen. Waren je antwoorden verschillend?

Lees Jer. 29:10-12

Jeremia 29:10–12 (HSV)
10 Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. 11 Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. 12 Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren.
Toon het antwoord

Jer. 29:11 is een heel bekend vers die veel door Christenen wordt gebruikt als bemoediging of als hoop op een betere toekomst na tegenslagen in het leven. Toch zien we in de context dat dit vers helemaal niet op iedereen van toepassing is. Het is namelijk een bemoediging aan Jeremia ten tijde van de ballingschap dat de ballingschap niet definitief is maar na 70 jaar zal ophouden. Ze blijven dus, ondanks de uitzichtloosheid van de ballingschap, hoop houden op een betere toekomst waarin ze weer terug zullen zijn in Israël.

Natuurlijk wil God een hoopvolle toekomst voor ons allemaal maar de werkelijkheid is dat velen van ons te maken zullen krijgen met lijden en sommigen zelfs vervolgd zullen worden. Onze ware hoop als Christenen zit helemaal niet in aardse zaken of in een comfortabel leven maar in het eeuwige leven na de dood. Dit vers uit de context halen klinkt mooi maar kan Christenen een verkeerde verwachting en een valse hoop geven.

Stap 2: Uitleggen

Pas na de (culturele) context te hebben bestudeerd kunnen we overgaan tot een verantwoorde uitleg van de tekst en de boodschap die de schrijver bedoeld heeft. Voor de volgende stappen zullen we de Exodus gaan onderzoeken.

Exodus is een letterlijk historisch verhaal door Mozes geschreven waarvan de culturele context uitgebreid beschreven wordt vanaf Genesis. Sinds Abraham uit Ur vertrok op basis van de belofte van God van het beloofde land hebben de Israëlieten geen vast thuisland gehad. In de tijd van Jozef en de hongersnood zijn ze allemaal Egypte ingetrokken. Na honderden jaren kwam er een farao die ze begon te onderdrukken tot in extreme slavernij.

We moeten ons goed realiseren dat wanneer de Heer besloot de Israëlieten te bevrijden zij nooit een ander leven of cultuur gekend hebben dan dat van Egypte. We zien ook dat ze na de bevrijding veel moeite hebben om zichzelf te ontvlechten van deze Egyptische gebruiken en afgoden. Ze zijn een stuurloos volk in de woestijn wat behoefte heeft aan waarheid over de enige ware God. Ook hebben ze op weg naar het beloofde land eigen wetten en regels nodig om uiteindelijk een eigen onafhankelijke natie te worden. Een heilige natie die Gods aanwezigheid op aarde vertegenwoordigt.

Vraag 5) De betekenis: Wat is de reden dat Mozes de Exodus geschreven heeft?

Lees Ex. 12:26-27, Ex. 19:5-6, Ex. 24:12

Exodus 12:26–27 (HSV)
26 En het zal gebeuren, als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen: Dit is een Pascha-offer voor de HEERE, Die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbijging, toen Hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer.

Exodus 19:5–6 (HSV)
5 Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van Mij. 6 U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken.

Exodus 24:12 (HSV)
12 De HEERE zei tegen Mozes: Klim naar boven, naar Mij toe, de berg op, en blijf daar. Dan zal Ik u de stenen tafelen geven, de wet en de geboden, die Ik opgeschreven heb om hun te onderwijzen.
Toon het antwoord

De Exodus is door Mozes gedocumenteerd als een chronologisch historisch verhaal van de uittocht uit Egypte. Hij wil dat de lezers, de toekomstige generaties, leren dat de HEER de enige ware God is onder de velen afgoden. De HEER heeft de Israëlieten een eigen volk gemaakt en een eigen identiteit gegeven en met hen een verbond gesloten en een wet gegeven.

De Exodus dient ter onderwijzing van wie de HEER is, hoe Hij Israël met sterke hand heeft bevrijd, wat Zijn wil is en hoe Hij zichzelf door Israël aan de wereld wil openbaren.

Stap 3: Verdiepen

Naast de letterlijk historische interpretatie van de tekst zit de Bijbel vol van diepere lagen, types, allegorieën en persoonlijke toepassingen. Om te kijken of een tekst deze diepere lagen bevat kunnen we een aantal vragen stellen. Let er wel altijd op dat de diepere betekenissen die wij denken te zien bijbels gegrond moeten worden. We mogen nooit iets aan de Bijbel toevoegen wat er niet staat. Desalniettemin spoort God ons aan die diepte en rijkdommen van Zijn Woord te onderzoeken en te doorgronden.

Lees de volgende teksten

Spreuken 25:2 (HSV)
2 Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden.

Mattheüs 13:11–12 (HSV)
11 Hij Antwoordde en zei tegen hen: Omdat het u gegeven is de geheimenissen van het Koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. 12 Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben; maar wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden zelfs wat hij heeft.

Mattheüs 13:52 (HSV)
52 Hij zei tegen hen: Daarom, iedere Schriftgeleerde, in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn haalt.

Vraag 6) Typologie: Zie je types of patronen in de Exodus die naar iets of iemand anders in de Bijbel wijzen?

Toon het antwoord

Antwoord A: Mozes als type van Jezus

Typologisch kun je Mozes zien als voorschaduw naar Jezus. Kijk eens naar deze overeenkomsten:

MozesJezus
De farao wilde pasgeboren zoons doden (Ex. 1:16)Herodes wilde alle pasgeboren zoons doden (Matt. 2:16-18)
Mozes ontvluchte de dood in Egypte (Ex. 1:22-2:10)Jezus ontvluchte de dood in Egypte (Matt. 2:13-15)
God roept Mozes om het volk uit Egypte te leiden (Ex. 3:10)God roept Jezus uit Egypte om uiteindelijk de mensen te leiden (Matt.2:19-20)
De Israëlieten gaat door het water van de Roze Zee (Ex. 14:21-22)Jezus laat zich dopen in het water van de Jordaan (Matt. 3:16)
Mozes geeft vanaf de berg Sinaï de wet en het Oude Verbond door aan de Israëlieten (Ex. 19-20)Jezus geeft vanaf een berg uitleg over de wet (Matt. 5-7, de Bergrede)
Mozes bouwde het tabernakel zodat God onder Zijn volk woonde (Ex. 25-27)Jezus was het tabernakel door Wie God onder de mensen woonde (Joh. 1:14)
Mozes leidde het volk van het beloofde land maar stierf voordat dat zou gebeuren (Deut. 33:4-5)Jezus leidde de mensen naar het Koninkrijk van de Hemelen maar dat komt pas na Zijn dood (Matt. 4:17, Matt. 25:34)

Antwoord B: Israël als Type van Jezus

Je kunt Jezus ook zien als dé perfecte Israëliet die Zijn leven offerde zodat Zijn broeders gered kunnen worden.

IsraëlJezus
Het Pesach lam werd geslacht om de eerstgeborenen te redden van de dood (Ex. 12:1-113)Jezus stierf als Lam en als Eerstgeborene om de anderen te redden (1 Kor. 5:7, Kol. 1:15,18)
Het duurde nog een aantal dagen voordat Israël werkelijk ontsnapt was uit Egypte (Ex. 3:18)Jezus was 3 dagen in het dodenrijk voordat Hij opstond uit de dood (Matt. 12:40)
Daarna doolde ze nog een korte periode rond in de woestijn voordat ze bij de Sinaï aankwamen (Ex. 19:1)Na de wederopstanding was Jezus nog 40 dagen op aarde voordat Hij naar de hemel opsteeg (Hand. 1:3)
De Israëlieten worden een periode lang beproefd in de woestijn totdat ze bij de berg aankomen (Ex. 17:1-6)Jezus trekt 40 dagen door de woestijn om beproefd te worden voordat Hij zijn prediking begint (Matt. 4:1-2)
Mozes gaf het volk de wet vanaf de berg Sinaï (Ex. 20)Jezus schonk de Heilige Geest vanuit de Hemel als levende wet in onze harten (Hand. 2:1-4, 2 Kor. 3:3)
Het volk bleef morren (Ex.16:3) en hield zich niet aan de wet (Ex.32).Jezus was altijd gehoorzaam zonder klagen en was zonder zonde (Jes. 53:9; 1 Pet. 2:22).

Vraag 7) Allegorie: Zie je in de Exodus ook geestelijke of symbolische waarheden of gebeurtenissen?

Toon het antwoord

Allegorisch of geestelijk gezien kun je de Exodus interpreteren als de reis die iemand begaat als hij of zij tot het geloof komt. Geloof in het bloed van het Lam zal iemand bevrijden uit de slavernij van de zonde, vergelijkbaar met het bloed aan de deurpost dat de Israëlieten beschermt tijdens de laatste plaag in Egypte (Exodus 12:7,13). Na het geloof laat iemand zich dopen, wat overeenkomt met de doortocht door de Rode Zee, een teken van bevrijding en een nieuw begin (Exodus 14:21-22). Vervolgens leeft iemand in de wereld, vergelijkbaar met het zwerven in de woestijn, een periode van beproeving en afhankelijkheid van God (Exodus 16:35). Tijdens deze reis ontvangt men de Heilige Geest van boven, net zoals Israël de Wet ontving op de berg Sinaï, die in hun harten wordt geschreven (Exodus 19:20; 24:12; Jeremia 31:33). Dit alles leidt tot het moment dat wij in het ‘beloofde land’ van het Koninkrijk zullen aankomen, het uiteindelijke doel waar hoop en eeuwig leven samenkomen (Hebreeën 11:16).

Vraag 8) Verlossing: Draagt de Exodus boodschappen van hoop van verlossing voor ons en de schepping?

Lees Op. 15:1-3 en Op. 20:7

Openbaring 15:1–3 (HSV)
1 En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen met de zeven laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. 2 En ik zag iets als een glazen zee, met vuur gemengd. En de overwinnaars van het beest, van zijn beeld, van zijn merkteken en van het getal van zijn naam stonden bij de glazen zee, met de citers van God. 3 En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God, en het lied van het Lam, met de woorden: Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtige God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

Openbaring 20:7–10 (HSV)
7 En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. 8 En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. 9 En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. 10 En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid.
Toon het antwoord

We zien in de Exodus ook een voorschaduw naar de ultieme verlossing van Gods volk van het kwaad.

In Openbaring 15 lezen we eerst vermelding van plagen, dan zien we overwinnaars bij de glazen vuurzee die het lied van Mozes zingen. Vervolgens lezen we in Openbaring 20 dat de satan met Gog en Magog (de heidenvolken) aan het einde van de tijd Gods volk nog een laatste keer zal aanvallen maar verslagen worden door vuur en in de vuurpoel geworpen wordt (de hel).

Ditzelfde beeld of patroon van achtervolging en de verdrinking van de aanvallers in water/zee/poel zien we ook in Exodus waarbij de farao en zijn leger vernietigd worden in de zee terwijl de Israëlieten gered worden. In Openbaring zien we de achtervolging van de heiligen door satan en de heidenlegers en dat zij zullen worden verslagen in de glazen vuurzee, de vuurpoel, de hel.

Wij mogen hoop hebben dat wij overwinnaars zullen zijn op de dag dat de Heer onze vijanden, met satan voorop, definitief zullen worden verslagen in de vuurpoel!

Stap 4: Toepassen

Vraag 9) Persoonlijk: Welke persoonlijke lessen kun je uit de Exodus halen?

Lees 1 Kor. 10:1-6

1 Korintiërs 10:1–6 (HSV)
1 En ik wil niet, broeders, dat u er geen weet van hebt dat onze vaderen allen onder de wolk waren en allen door de zee zijn gegaan, 2 en dat allen in Mozes gedoopt zijn in de wolk en in de zee, 3 en allen hetzelfde geestelijke voedsel gegeten hebben, 4 en allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was Christus. 5 Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad, want zij zijn neergeveld in de woestijn. 6 En deze dingen zijn gebeurd als voorbeelden voor ons, opdat wij niet zouden verlangen naar kwade dingen, zoals ook zij verlangd hebben.
Toon het antwoord

Naast de historische vertelling van de uittocht uit Egypte openbaart Paulus dat het verhaal van de Exodus ons ook als voorbeeld gegeven is ter waarschuwing.

Dat er onder de Israëlieten na de uittocht (Ex. 12-14) alsnog veel afvalligen waren wegens ongeloof is voor ons een waarschuwing dat er ook in de gemeente velen afvallig zullen worden van het geloof nadat wij door God tot vrijheid geroepen zijn (Hebr. 3:12-19). We moeten vertrouwen dat God ook ons beschermt tijdens onze beproevingen en ons ook zal voorzien van alles wat we nodig hebben, net als de Israëlieten manna (Ex. 16:4-35) en water (Ex. 17:1-7) kregen in de woestijn. Ten slotte moeten wij zeker niet terugverlangen naar de wereld waaruit de geroepen zijn terwijl vele Israëlieten wel terug verlangden naar hun leven en hun goden uit Egypte (Num. 14:1-4).

Samenvatting

De Bijbel, met zijn diepe en gelaagde teksten, presenteert een unieke uitdaging voor lezers, door de diversiteit aan boeken, auteurs, en historische contexten die variëren van letterlijke geschiedenis tot symbolische en geestelijke verhalen. Dit maakt de interpretatie complex en leidt tot verschillende opvattingen binnen het christendom, benadrukkend het belang van goede Bijbelkennis om valse leerstellingen te weerstaan. Dit wordt geïllustreerd door het belang dat gehecht wordt aan het vermijden van verkeerde interpretaties en het begrijpen van de Bijbel binnen de juiste context, zoals benadrukt door Petrus en Paulus. De introductie van deze Bijbelstudie-methodiek, toegepast op het boek Exodus, dient om ons te helpen de Bijbel verantwoord te lezen, te begrijpen, en toe te passen. Exodus zelf wordt gebruikt om de methodiek in praktijk te brengen, waarbij de nadruk ligt op observatie, uitleg, verdieping, en persoonlijke toepassing. Deze studie benadrukt de veelzijdigheid van Bijbelteksten, van de historische gebeurtenissen tot aan de diepere, symbolische betekenissen die kunnen dienen als lessen voor het heden en hoop bieden voor de toekomst.

Voor wie zich verder wil verdiepen zijn er verschillende bronnen beschikbaar die kunnen helpen bij het begrijpen en toepassen van de Bijbel. Let er wel altijd op dat alle buiten-Bijbelse bronnen door mensen zijn geschreven die een eigen interpretatie hebben die niet de juiste hoeft te zijn!

 1. Studiebijbels:
  • HSV StudieBijbel: Een uitgebreide Bijbel inclusief commentaren, woordstudies, en historische achtergronden.
  • Bijbel met uitleg (BMU): Deze Bijbel bevat naast de Bijbeltekst ook veel uitleg en illustraties.
 2. Bijbelcommentaren:
  • Commentaar op het Nieuwe Testament (CNT): Een diepgaande serie commentaren geschreven door verschillende theologen.
  • Studiebijbel.nl: Biedt diepgaand inzicht in de Bijbel met uitgebreide woordstudies, commentaren, concordanties en theologische artikelen (betaald).
  • Kingcomments.nl: Gratis Online Nederlands Bijbelcommentaar.
 3. Bijbelwoordenboeken en encyclopedieën:
  • Nieuwe Bijbelse Encyclopedie: Biedt informatie over Bijbelse termen, plaatsen, en personen.
  • Bijbels Lexicon: Woorden en uitdrukkingen uit de Bijbel verklaard.
 4. Apps voor Bijbelstudie:
  • YouVersion: Biedt naast de Bijbeltekst in verschillende vertalingen ook leesplannen en devotionals.
  • Logos: Bijbelstudie app met gratis en betaalde toegang tot Bijbelvertalingen, commentaren, en studiematerialen.