Tegenwoordig gelooft bijna iedereen in de ‘evolutieleer’. Dat is ook niet gek als je ziet hoe dat er met de paplepel wordt ingegoten. Op de basisschool al lees je regelmatig zinnen als: “miljoenen jaren geleden …” en dat zie je ook overal terug in boeken, op TV, in musea, in de publieke opinie, etc. Ook veel Christenen geloven in de evolutieleer maar is de evolutieleer wel Bijbels? Een belangrijke vraag want als de evolutieleer niet Bijbels is, staan we voor een dilemma: de schepping of de evolutieleer, of sterker nog: is de Bijbel waar of niet?

Het staat in ieder geval buiten kijf dat de meeste mensen niet gelovig zijn omdat ze geloven dat de evolutie waarheid is, op basis van wetenschappelijk bewijs. Maar is dat wel zo? Een zeer belangrijke vraag waar een antwoord op is en die jij ook kunt gebruiken als je evangeliseert en iemand zich op ‘wetenschappelijke’ gronden denkt te verdedigen tegen God.

Wat is de evolutieleer?

Het is belangrijk te weten wát de evolutieleer precies is. De een ziet evolutie als een uitleg voor het ontstaan van alles en de ander ziet het als ‘survival of the fittest’ (natuurlijke selectie) van Darwin. Het is heel lastig over de evolutie te discussiëren als het beeld van de evolutie tussen beiden partijen anders is. Het is daarom goed ‘evolutie’ op te delen in een aantal onderdelen die afzonderlijk kunnen worden besproken:

 1. Kosmische evolutie: Het ontstaan van de tijd, ruimte en materie uit niets (o.a. big bang)
 2. Chemische evolutie: Het ontstaan van alle elementen (waterstof, zuurstuf, helium, etc.)
 3. Evolutie van sterren: Het ontstaan van sterren en planeten uit de gaswolk van de big bang
 4. Organische evolutie: Het ontstaan van leven uit niet-leven (de eerste levende cel)
 5. Macro-evolutie: De transitie van dieren-families naar andere dieren-families (aap naar mens)
 6. Micro-evolutie: Variaties binnen een dieren-familie (wolf naar chihuahua)

Darwins theorie van evolutie beperkt zich tot stap 6, micro-evolutie, namelijk dat er op de Galapagoseilanden verschillenden ‘soorten’ Vinken waren. Hij beredeneerde dat door mutaties (toevallige foutjes) in de genen van de Vinken, Vinken met afwijkende bek-vorm ontstonden. Die afwijkende bek-vorm kwam toevallig goed van pas op bepaalde eilanden waar de bessen door de vorm van de bek goed te plukken waren. Vinken met een andere bek-vorm konden deze bessen niet plukken, hadden dus geen eten en stierven uit: ofwel natuurlijke selectie, de ‘zwakke’ soorten stierven uit en de nieuwe soort overleefde.

Hierop formuleerde Darwin zijn wetenschappelijke theorie: dat álle dieren oorspronkelijk zijn ontstaan uit een enkele bron van leven: het eerste levende micro-organisme wat over een hele lange tijd door mutaties en natuurlijke selectie is gevarieerd tot alle diersoorten die er nu zijn. Dit is stap 5, macro-evolutie, maar is ook een aanname: als micro-evolutie (variaties) waar is dan is macro-evolutie (aap naar mens) ook waar. Hoewel stap 6 dus gebaseerd is op wetenschappelijke observaties is stap 5 dat niet. Toch wordt deze stap vaak aangenomen als ‘wetenschap’ of sterker nog als waarheid maar het tegendeel is waar.

Maar wat is dan precies wetenschap?

Wetenschap is de zoektocht naar verklaringen over hoe alles werkt door middel van observaties, een hypothese (stelling) maken, experimenteren en verbeteren/herhalen. Op basis van deze definitie zijn er 2 belangrijke conclusies te trekken:

 1. Middels de wetenschappelijke methode is er bewijs van absolute waarheid niet mogelijk, slechts de best aannemelijke stelling totdat deze verandert of wordt ontkracht door een andere wetenschapper. Niemand kan dus bewijzen dat evolutie absolute waarheid is maar slechts de beste aanname tot nu toe;
 2. Stap 1 tot en met 5 van evolutie zijn géén wetenschap, ze zijn namelijk niet te observeren en ook niet te herhalen in een experiment. Niemand kan een big bang nabootsen, elementen doen ontstaan, sterren maken uit gas, leven maken uit niet-leven en dierenfamilies naar andere dierenfamilies veranderen. Ook is dit nog nooit geobserveerd omdat het in het verleden is gebeurd of te lang duurt om dit te kunnen zien.

De stap van wetenschap naar aannames

De meeste mensen die denken hun wereldbeeld te hebben gebaseerd op wetenschap, feiten en bewijs realiseren ze zich niet dat de basis weliswaar wetenschappelijk is maar de conclusies die vervolgens worden getrokken totaal niet.

Net als Darwin middels wetenschap stap 6 (variaties binnen een dierenfamilie) aantoonde, trok hij vervolgens een conclusie die niet wetenschappelijk is: namelijk dat ál het leven uit één oorspronkelijke levende cel is ontstaan (5: macro-evolutie). Hij doet daarnaast ook de aanname dat een levende cel per toeval uit dode materie zou kunnen ontstaan (4: organische evolutie). Hier is dan ook tot op heden geen enkel wetenschappelijk bewijs voor terwijl dit door velen wordt aangenomen dat dit wel het geval is, op grond van wetenschappelijk bewijs die er niet is.

Dit is dan ook een van de ‘grote’ uitdagingen (de heilige graal) binnen de wetenschappelijke wereld die tot op heden niet zijn bewezen en waar je misschien wel eens van gehoord hebt:

 1. De “theorie van alles”, een theorie die verklaart hoe het universum werkt (stap 1 tot 3);
 2. Het ontstaan van het leven uit niet-leven (stap 4);
 3. De “missing link” ofwel de fossiele overgangsvorm die aantoont dat er evolutie is van dierenfamilie naar andere dierenfamilie, bijvoorbeeld van aap tot mens (stap 5).

Wat is de schepping?

God zelf is niet ‘natuurlijk’, dat wil zeggen: hij leeft niet in onze tijd en ruimte (heelal) en is ook niet gemaakt van onze materie (atomen), Hij is ‘bovennatuurlijk’, een tijdloze Geest die overal tegelijk kan zijn kan zijn. Dit kun je ook zien in de allereerste zinnen van de Bijbel:

Genesis 1: In het begin (tijd) schiep God de hemel (ruimte) en de aarde (materie). … Gods Geest (immaterieel) zweefde over het water.

Vervolgens vormde God de aarde in 6 dagen: het licht, de hemel, droog land met gewassen, de hemellichamen, de vissen en vogels, landdieren en de mens. De mens uit het ‘stof’ van de aarde en de vrouw uit de rib van de man.

Deze 6 dagen zijn ook letterlijke dagen van 24 uur (ook al bestond er nog geen zon). God kiest daarom ook expliciet de woorden “het werd avond en het werd morgen, de eerste dag”, een letterlijke dag.

Schepping vs. evolutie

In dit scheppingsverhaal zijn een aantal duidelijke verschillen met de evolutie (stap 1 tot 5):

 • De volgorde van het ontstaan is anders: eerst de aarde en dan pas de hemellichamen, bij de evolutie is dat andersom;
 • De tijdsduur is anders: 6 x 24 uur ten opzichte van 20 miljard jaar in evolutie;
 • De mens komt niet uit de aap (of andere soort) maar rechtstreeks uit het stof van de aarde en uit de rib van de man;
 • De dood komt door Adam en was niet altijd al in de wereld zoals bij evolutie het geval is.

Stap 6 van evolutie (variaties) wordt niet over gesproken in de Bijbel en is ook helemaal niet in strijd hiermee. Sterker nog, door een bepaalde mate van variatie toe te staan krijgt de wereld meer variatie en kleur en lijken we niet allemaal op elkaar net als tweelingen. Variaties in ons lichamen maakt ons veel weerbaarder voor veranderingen in de natuur en maakt dus onze overlevingskansen veel groter, ook als soort.

Maar stel jezelf eens deze vraag: als de schepping waar is, zou dit dan de wetenschap dit ook niet onderbouwen? Dit is dan ook zeker waar! Het ligt er echter aan welke bril je op hebt bij het interpreteren van wetenschappelijke observaties en welke conclusies je vervolgens maakt. Het is echter belangrijk te blijven realiseren dat de wetenschappelijke observaties de waarheid zijn maar dat de conclusies daarentegen aannames zijn op basis van je wereldbeeld, die een beeld probeert te vormen van de observaties die je hebt gedaan.

Dezelfde wetenschappelijke observaties kunnen namelijk ook worden gebruikt ter ondersteuning van de schepping en de Bijbel. Zie hieronder enkele wetenschappelijke observaties die kunnen worden geïnterpreteerd door evolutionisten én door Bijbelse creationisten.

De geologische tijdschaal en fossiele index

Overal in de wereld worden aardlagen gevonden met daarin een volgorde van soorten fossielen in verschillende soorten aardlagen.

Evolutionaire uitleg

Over miljoenen jaren zijn er aardlagen ontstaan waarin soms dode dieren waren gefossiliseerd die in die periode van tijd hebben geleefd en door snelle begraving of catastrofe zijn gefossiliseerd.

Bijbelse uitleg

De wereldwijde zondvloed heeft in een zeer korte tijd aardlagen gemaakt waarin miljoenen dieren zijn begraven en gefossiliseerd.

Enkele wetenschappelijke argumenten vóór de Bijbel

 • De ‘geologische tijdschaal’ is een grafische representatie (afbeelding) die nergens op aarde in zijn geheel is te observeren
 • Aardlagen worden door elkaar heen gevonden in verschillende plekken op de aarde
 • Fossielen kunnen alleen ontstaan in een catastrofe of snelle begraving, de grote hoeveelheid aan fossielen toont dus een wereldwijde catastrofe aan zoals de zondvloed
 • Er worden versteende bomen rechtop door meerdere aardlagen gevonden wat aantoont dat de lagen niet miljoenen jaren oud zijn

Miljarden jaren vs. duizenden jaren geleden

Een ander belangrijk verschil is de leeftijd van de schepping, is de aarde miljarden jaren oud of slecht duizenden jaren?

Evolutionaire uitleg

Als de evolutie door middel van toevalligheden tot stand is gekomen dan moet dit namelijk extreem lang hebben geduurd – anders is er niet voldoende tijd voor alle toevallige veranderingen om plaats te hebben gevonden.

Bijbelse uitleg

In de Bijbel is de schepping o.a. door middel van de genealogieën terug te rekenen naar ca. 4004 BC, ofwel ruim 6000 jaar geleden.

Enkele wetenschappelijke argumenten voor een jonge aarde

 • Kometen kunnen door verval maximaal 100.000 jaar overleven maar ze zijn er nog steeds en bestaan dus niet al miljoenen jaren
 • De oceanen worden steeds zouter, als de aarde al miljarden jaren oud is zou het al veel zouter zijn. Gelijk hieraan: het magnetisch veld van de aarde neemt af, de afstand tot de maan neemt af, de modder op de zeebodem neemt toe, etc.
 • De geschiedenis, geschriften en agricultuur is veel te jong (gaat maar á 5000 jaar terug, heel ‘toevallig’)
 • Organisch materiaal kan maximaal 10.000 jaar overleven maar er wordt DNA gevonden in zelfs dinosaurus fossielen

DNA

DNA is de bouwsteen van het leven, een ‘code’ van moleculen die door iedere levende cel wordt gelezen. In DNA staan de instructies beschreven die een cel de opdracht geven wat ze moeten doen.

Evolutionaire uitleg

Er is geen evolutionaire theorie over het ontstaan van DNA. Wél dat door middel van mutaties informatie in de DNA wijzigt. Dit zorgt dan voor de verschillen in variaties en dus evolutie.

Bijbelse uitleg

God is als auteur van alle levende wezens de schrijver van de code van DNA. Voor iedere dierenfamilie een eigen DNA-code.

Enkele wetenschappelijke argumenten voor een schepper

 • DNA is extreem complex, dit kan nooit per toeval ontstaan. De kans dat een 747 jumbojet per toeval zou ontstaan is vele malen groter dan dat DNA zou kunnen ontstaan! DNA is zelfs 4-dimensionaal, het wordt door het lichaam op verschillende manieren ‘opgerold’ waardoor er verschillende informatie kan ontstaan voor verschillende situaties (zoals het immuunsysteem). Ook verandert DNA met de tijd waardoor alles in de juiste volgorde door cellen wordt gebouwd op het juiste moment!
 • DNA is informatie, informatie komt altijd ergens vandaan, er kan dus geen informatie uit het niets ontstaan. Als de eerste cel bij toeval is ontstaan, waar komt dan de DNA vandaan die het nodig heeft om zichzelf te kunnen kopiëren?
 • DNA heeft een cel nodig om gelezen te kunnen worden en een cel heeft DNA nodig om gekopieerd te kunnen worden. Dit maakt een cel “onherleidbaar complex”, oftewel beiden moeten tegelijk ontstaan anders kan de cel niet leven.

Conclusie

Het onderwerp is natuurlijk veel te uitgebreid om dit zorgvuldig te kunnen behandelen. Er zijn dan ook maar een paar onderwerpen kort aangehaald en die als volgt kunnen worden samengevat:

 • De evolutietheorie omvat veel meer dan alleen variaties binnen diersoorten maar alleen die variaties zijn wetenschappelijk onderbouwd, de rest (het ontstaan van het heelal en het leven)  is een aanname die niet wetenschappelijk is onderbouwd maar wél als feit en waarheid wordt aangenomen in boeken, TV, musea, door atheïsten, etc.
 • De schepping is een volledige verklaring voor het heelal en alles wat daarin is. Weliswaar niet op basis van wetenschap maar op de Bijbel. Er is echter wel heel veel wetenschappelijk bewijs wat de schepping en een schepper ondersteunt waaronder de aardlagen, de jonge aarde en DNA.

Meer weten?

Mocht je het een interessant onderwerp vinden dan zijn er ontzettend veel bronnen die hier in meer detail op ingaan:

 • Huis van God – Schepping vs. Evolutie: Een Nederlandstalige presentatie van een uur van een kerk uit Eindhoven op YouTube.
 • Kent Hovind, CSE: een zeer leuke, makkelijk te volgen (Nederlands ondertiteld) en uitgebreide videoserie (7+ uur in totaal) over evolutie en schepping op YouTube
 • Is Genesis Historie? (NL ondertiteling) bevat meer dan een dozijn wetenschappers en geleerden die uitleggen hoe de wereld zich kruist met de geschiedenis die in Genesis is vastgelegd. Van gesteentelagen tot fossielen, van leeuwen tot sterren, van de Bijbel tot artefacten, deze fascinerende film zal de manier waarop je de wereld ziet veranderen.
 • Answersingenesis.org: Een uitgebreide website en YouTube-kanaal met daarin heel erg veel wetenschappelijke onderwerpen die in detail de schepping ondersteunen door Christelijke wetenschappers.