In Leviticus 23 geeft God de Israëlieten de opdracht ieder jaar samenkomen om 7 feesten te vieren. Tijdens deze feesten moeten ze de Heer en Zijn daden herdenken en Hem offers brengen. In deze studie zullen we zien dat hier nog een veel diepere betekenis achter zit.

Downloads:

Disclaimer: Deze Bijbelstudie is gemaakt door leden van onze gemeente maar kunnen interpretaties of meningen bevatten die niet perse door iedereen gedragen wordt binnen de Gemeente.

Inleiding

De 7 feesten van de HEER

In Leviticus 23 geeft God de Israëlieten de opdracht om ieder jaar gezamenlijk 7 feestendagen van de HEER te vieren. Het woord feestdagen is in het Hebreeuws moedim (mo-è-diem) en betekent letterlijk aangewezen tijden.

Leviticus 23:1–5 (HSV)
1 De HEERE sprak tot Mozes: 2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen: 3 Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE. 4 Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.

De 3 jaarlijkse oogsten en pelgrimstochten

Een bijzonder detail is dat deze feesten niet door de mensen zijn bedacht maar door God. Hij wil dat de Israëlieten deze 7 feesten jaarlijks vieren op hele specifieke dagen op de Bijbelse kalender. Deze 7 feesten zijn onderverdeeld in 3 periodes die overeenkomen met de 3 jaarlijkse oogsten in Israël:

  1. Voorjaar: gerstoogst
  2. Voorzomer: tarweoogst
  3. Najaar: vruchtenoogst (druiven/olijven/vijgen).

Alle Israëlieten worden zelfs opgedragen om deze 3 periodes voor de HEER te verschijnen voor het vieren van de feesten.

Deuteronomium 16:16–17 (HSV)
16 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde broden, op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de HEERE verschijnen, 17 maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de HEERE, uw God, die Hij u gegeven heeft.

Dit kunnen we ook zien in het Nieuwe Testament; Jezus en de leerlingen reizen regelmatig naar Jeruzalem om aan dit gebod van de HEER gehoorzaam te zijn. Het bekendste voorbeeld is natuurlijk Pasen en Pinksteren wat eigenlijk Pesach en het Wekenfeest is. We zien op die momenten ook veel Joden uit het buitenland (uit de diaspora) Jeruzalem bezoeken om gezamenlijk deze feesten te vieren bij de tempel in Jeruzalem.

De Bijbelse kalender

Onze kalender is gebaseerd op de zon maar de Bijbelse kalender is gebaseerd op de maan: iedere maand begint met het zien van de nieuwe maansikkel. Het Bijbelse jaar begint bij de eerste beste nieuwe maan wanneer de gerst begint te rijpen en de korenaren te zien zijn. Deze eerste maand, Nisan, werd vroeger Abib genoemd: dit betekent letterlijk rijpe gerst (korenaar).

Deze maand Abib wordt door God in Lev. 23 aangewezen als eerste maand van het jaar. Het is ook in deze maand, tijdens de eerste oogst (gerst), dat de eerste 3 van de 7 feesten gevierd moeten worden:

  1. Pesach (14 Abib);
  2. Feest van Ongezuurd Brood (15-21 Abib);
  3. Feest van Eerstelingen (eerste zondag na 15 Abib).

50 dagen na het Feest van Eerstelingen volgt het volgende feest: het Wekenfeest. Dit feest draait om de tweede oogst (tarwe) en valt kort voor de zomer. De laatste 3 feesten vallen in het najaar, bij de derde oogst (druiven/olijven/vijgen), tussen de 1e en de 21e dag in de 7e maand (Tishri):

  • Trompetfeest (1 Tishri);
  • De Grote Verzoendag (10 Tishri);
  • Loofhuttenfeest (15 Tishri).

De feesten zijn een profetische voorschaduw

Hoewel de 7 feesten vieringen zijn van de oogsten en van herdenkingen van de gebeurtenissen vanaf de Exodus tot in het beloofde land, geeft de apostel Paulus ons een hint dat er meer achter deze 7 feesten zit.

Kolossenzen 2:16–17 (HSV)
16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. 17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

In deze Bijbelstudie zullen we een reis maken door het Oude en Nieuwe Testament die ons niet alleen verbindt met de rijke geschiedenis en cultuur van het volk van Israël, maar ook diepere inzichten zal geven over de voorschaduw en het profetische patroon van de 7 feesten en de 3 oogsten. Ze verwijzen naar Gods heilsplan die Hij zal voltrekken door de Heer Jezus Christus!

De voorjaarsfeesten

1) Pasen (Pesach)

Lees Lev. 23:5

Leviticus 23:5 (HSV)

5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.

Vraag 1.1) Wat vieren de Israëlieten met het Pesachfeest?

📖 Lees de volgende verzen

Exodus 12:3–14 (HSV)
3 Spreek tot heel de gemeenschap van Israël: Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin.
4 Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen, overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan.
5 U moet een lam zonder enig gebrek hebben, een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen.
6 U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.
7 En zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het eten zullen.
8 Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten; op vuur gebraden, met ongezuurde broden, en met bittere kruiden moeten zij het eten.
9 U mag daarvan niets rauw eten, en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden, met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden.
10 U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden.
11 En zo moet u het eten: uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. U moet het met haast eten, het is Pascha voor de HEERE.
12 Want Ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En Ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken, Ik, de HEERE.
13 En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als Ik het bloed zie, zal Ik u voorbijgaan en er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweegbrengt, als Ik het land Egypte zal treffen.
14 Deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de HEERE. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door.
Toon het antwoord

Het Pesachfeest is een gedenkdag voor alle generaties Israëlieten om de ontsnapping aan de doodsengel door het bloed van het Pesachlam en de bevrijding uit Egypte te vieren.

Vraag 1.2) Hoe is het Pesachfeest een voorschaduw naar Jezus?

📖 Lees de volgende verzen

Johannes 1:29 (HSV)
29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!

Mattheüs 26:59 (HSV)
59 De overpriesters en de oudsten en heel de Raad zochten een valse getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij Hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets.

Mattheüs 27:23–25 (HSV)
23 Maar de stadhouder zei: Wat voor kwaad heeft Hij dan gedaan? Maar zij riepen des te meer: Laat Hem gekruisigd worden!
24 Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, maar dat er veeleer opschudding ontstond, nam hij water, waste zijn handen voor de ogen van de menigte en zei: Ik ben onschuldig aan het bloed van deze Rechtvaardige. U moet maar zien.
25 En heel het volk antwoordde en zei: Laat Zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen!

Johannes 19:14–16 (HSV)
14 En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur; en hij zei tegen de Joden: Zie, uw Koning!

Marcus 15:34 (HSV)
34 En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
Toon het antwoord

De Bijbel noemt niet zomaar de dagen en tijdstippen rondom de gebeurtenissen van de dood en de wederopstanding van Jezus. Het is heel duidelijk dat de schrijvers van de Evangeliën een link willen leggen tussen de Wet en rituelen van het Oude Testament en de vervulling van de voorschaduw hiervan door Jezus. Zo ook is het Pesachfeest een voorschaduw naar een profetische vervulling door Jezus, als hét Pesachlam waar de Israëlieten honderden jaren lang voor gerepeteerd hebben!

Voordat Jezus werd gekruisigd was Hij al een aantal dagen (sinds de intocht op de ezel op palmzondag) in Jeruzalem en kreeg Hij het regelmatig aan de stok met de Farizeeën en Schriftgeleerden. Zij zochten redenen om Jezus te beschuldigen en te doden maar ze konden Hem op geen enkele overtreding betrappen. Ook Pilatus kon in Hem geen overtredingen vinden.

Denk terug aan het Pesachlam wat al vanaf 10 Abib (4 dagen voor Pesach) moest worden apart gezet en geïnspecteerd. Het lam mocht geen enkel gebrek hebben. Zo ook zien we dat Jezus na de intocht op de ezel al een paar dagen voor Pesach door de Farizeeën en de Romeinen werd ‘geïnspecteerd op gebreken’ maar ze konden niks vinden. Ze riepen zelfs eensgezind: “Laat Zijn bloed maar over ons en onze kinderen komen!” als ze Hem toch willen kruisigen. Zonder dat ze het zelf in de gaten hadden was Hij zowel de Eerstgeborene als het ware Pesachlam die stierf in onze plaats.

Op de dag van de voorbereiding van het Pesachlam (Abib 14) werd Jezus aan het kruis geslagen. De Bijbel legt heel expliciet vast dat Jezus rond het 9e uur (rond 3 uur in de middag) de geest gaf en stierf. Dit is exact het moment dat traditioneel het Pesachlam werd geslacht zodat het tegen de avond (tussen 15:00 en 18:00 uur), net voor zonsondergang, gegeten kon worden zoals Leviticus 23 voorschrijft.

2) Feest van ongezuurde broden (Chag Hamatzot)

Vraag 2.1) Wat vieren de Israëlieten met het Feest van ongezuurde broden?

📖 Lees de volgende verzen

Leviticus 23:6–8 (HSV)
6 En op de vijftiende dag van die maand is het Feest van de ongezuurde broden voor de HEERE. Zeven dagen lang moet u dan ongezuurde broden eten.
7 Op de eerste dag moet u een heilige samenkomst hebben. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.
8 Zeven dagen lang moet u de HEERE een vuuroffer aanbieden. Op de zevende dag is er dan een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u dan doen.

Deuteronomium 16:3–4 (HSV)
3 U mag er niets wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten, brood van de ellende – want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken – om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven.
4 Er mag bij u zeven dagen lang geen zuurdeeg gezien worden, in heel uw gebied; en van het vlees dat u op de avond van de eerste dag slacht, mag niets tot de morgen overblijven.
Toon het antwoord

Toen de Israëlieten na de Pesachmaaltijd moesten vluchten moesten ze genoeg eten meenemen. Er was echter geen tijd om het brood te laten rijzen omdat ze dezelfde nacht nog moesten vluchten. Dit feest van het ongezuurde ‘brood van ellende’ is een herdenking naar dat de Israëlieten in grote haast uit Egypte zijn gevlucht.

Vraag 2.2) Hoe is het Feest van Ongezuurde Broden een voorschaduw naar Jezus?

📖 Lees de volgende verzen

Lucas 22:19 (HSV)
19 En Hij nam brood en nadat Hij gedankt had, brak Hij het en gaf het aan hen met de woorden: Dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot Mijn gedachtenis.

1 Korintiërs 5:6–8 (HSV)
6 Uw roem is niet goed. Weet u niet dat een klein beetje zuurdeeg het hele deeg doorzuurt?
7 Verwijder dan het oude zuurdeeg, opdat u een nieuw deeg zult zijn. U bent immers ongezuurd, want ook ons Paaslam is voor ons geslacht: Christus.
8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

Hebreeën 4:15 (HSV)
15 Want wij hebben geen Hogepriester Die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar Een Die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde.
Toon het antwoord

We zien dat Jezus zelf het beeld draagt van het ongezuurde brood. Hij is het ware Ongezuurde Brood, het lichaam zonder enige zonde wat voor ons is gebroken. Zijn lichaam – zonder enige smet – heeft als ongezuurd brood 3 dagen in het graf gelegen tot de eerstvolgende zondag, het Feest van de Eerstelingen.

Door het vieren van het avondmaal herdenken wij als het ware ons geslachte Paaslam (het bloed) en ons Ongezuurde Brood (Jezus’ lichaam) wat voor ons is gebroken. Dat is onze geestelijke voeding van het Evangelie van Jezus dat ons red van de dood.

Vaak wordt het getal 7 uitgelegd als compleetheid of perfectie. In de Bijbel zien we het getal 7 echter terugkomen als verdeling van een geheel. Denk aan de 7 dagen in een week, de 7 feesten in het jaar, de 7 + 7 trompetmomenten dat Jericho viel, de 3 x 7 plagen in Openbaring, allen dienen ze een groter doel wat in 7 stappen wordt voltrokken. We kunnen het getal 7 Bijbels gezien dus beter zien als een cyclus, plan of tijdsperiode van 7 stappen of 7 fases.

Zo ook kunnen we de 7 dagen van het Feest van de ongezuurde broden zien als symbolische verwijzing naar een bepaalde periode. Mogelijk verwijst dit naar onze kerkperiode waarin wij Jezus, ons geestelijke Ongezuurde Brood, herdenken tijdens het avondmaal tot het moment dat Hij zal terugkeren. Denk ook aan het boek Openbaring 2 en 3 waarin de brieven worden gestuurd naar de 7 Gemeenten in Asia. Veel mensen denken dat deze 7 Gemeenten een symbool zijn van de hele kerkperiode, onderverdeeld in 7 tijdperken, tussen Jezus’ eerste komst en Zijn wederkomst.

3) Feest van eerstelingen (Bikkurim)

Vraag 3.1) Wat vieren de Israëlieten met het Feest van Eerstelingen?

📖 Lees de volgende verzen

Leviticus 23:10–12 (HSV)
10 Spreek tot de Israëlieten, en zeg tegen hen: Wanneer u in het land komt dat Ik u geven zal, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof van uw oogst naar de priester brengen.
11 Hij moet de schoof voor het aangezicht van de HEERE bewegen, opdat Hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de sabbat moet de priester de schoof bewegen.

Deuteronomium 26:8–11 (HSV)
8 En de HEERE leidde ons uit Egypte, met een sterke hand, met een uitgestrekte arm, met grote ontzagwekkende daden, met tekenen en met wonderen.
9 En Hij bracht ons naar deze plaats en gaf ons dit land, een land dat overvloeit van melk en honing.
10 En nu, zie, ik heb de eerstelingen van de vruchten van het land dat U, HEERE, mij gegeven hebt, gebracht. Dan moet u ze neerzetten voor het aangezicht van de HEERE, uw God, en u neerbuigen voor het aangezicht van de HEERE, uw God,
11 en u verblijden over al het goede dat de HEERE, uw God, aan u en uw gezin gegeven heeft; u, de Leviet, en de vreemdeling die in uw midden is.
Toon het antwoord

Wanneer de Israëlieten na de 40 jaar in de woestijn eenmaal in het beloofde land waren aangekomen moesten zij het Feest van Eerstelingen gaan vieren. Dit gebeurde op de eerste zondag tijdens het Feest van Ongezuurde Broden (tussen de 16e en 21e dag van de eerste maand Abib). Tijdens dit feest moest de priester de eerste schoof van de oogst (gerst) naar de HEER wuiven. Dit is een ceremonie die de dankbaarheid van het volk naar God uitbeeldt dat Hij hen het land en de oogst daarop geschonken heeft

Vraag 3.2) Hoe is het Feest van Eerstelingen een voorschaduw naar Jezus?

📖 Lees de volgende verzen

1 Korintiërs 15:22–23 (HSV)
22 Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.
23 Ieder echter in zijn eigen orde: Christus als Eersteling, daarna wie van Christus zijn, bij Zijn komst.

Johannes 20:16–17 (HSV)
16 Jezus zei tegen haar: Maria! Zij keerde zich om en zei tegen Hem: Rabboeni; dat betekent: Meester.
17 Jezus zei tegen haar: Houd Mij niet vast, want Ik ben nog niet opgevaren naar Mijn Vader, maar ga naar Mijn broeders en zeg tegen hen: Ik vaar op naar Mijn Vader en uw Vader, en naar Mijn God en uw God.

Openbaring 5:6,9 (HSV)
6 En ik zag, en zie: te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een Lam als geslacht, met zeven hoorns en zeven ogen. Dat zijn de zeven Geesten van God, die uitgezonden zijn over heel de aarde.

9 En zij zongen een nieuw lied en zeiden: U bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen, want U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met Uw bloed, uit elke stam, taal, volk en natie.
Toon het antwoord

Het Feest van Eerstelingen werd in de Pesachweek van de kruisiging gevierd op de zondag, dit was de eerste zondag na het Feest van Ongezuurd Brood op vrijdag, dit was exact de zondag dat Jezus opstond uit de dood! De Bijbel noemt Hem dan ook vaak dé Eerste en de Eersteling die uit de doden is opgewekt.

Zodra Maria ’s morgens vroeg op die zondag bij het lege graf aankomt ziet ze Jezus. Zij mag Hem echter niet aanraken “omdat Hij nog niet is opgevaren naar de hemel”. Net zoals op die dag de eerste schoof gerst aan de HEER werd aangeboden moest Jezus ook Zichzelf aan de Vader aanbieden als eerste Mens die was opgestaan uit de dood. Maria mocht Hem daarom niet aanraken, Zijn Lichaam was zelf het reine offer wat letterlijk voor de Troon van de Vader moest verschijnen. Dit beeld vinden we terug in Openbaring, als het Lam voor de troon als offer wordt aanvaard. Even later mag Thomas Jezus wél aanraken wat impliceert dat Hij Zichzelf in de tussentijd, vermoedelijk op diezelfde zondag van de wederopstanding, heeft aangeboden bij de Vader en is aanvaard als Pesachlam én als Eersteling van de wederopstanding.

Als Christenen zien wij Pesach traditioneel gezien als goede vrijdag, de dag dat Jezus volgens de meesten stierf aan het kruis, en zien we het Feest van Eerstelingen op zondag als Pasen, de dag dat Jezus uit de dood is opgestaan.

Hoewel de gangbare uitleg is dat Jezus is gestorven op een vrijdag (omdat de dag erna sabbat was, Mar. 15:42) zou het ook kunnen zijn dat dit de donderdag is geweest. De dag na Pesach was namelijk een hoge sabbat omdat het Feest van Ongezuurde Broden ook als sabbat geldt. In dat geval is Jezus dus mogelijk gestorven op donderdag, vrijdag was het  een hoge sabbat vanwege het Feest van Ongezuurd Brood en zaterdag was het de normale wekelijkse sabbat. Jezus is opgestaan op de zondag daarna (Abib 17). Dit scenario lijkt beter overeen te komen met de drie dagen en drie nachten profetie van Jona (Matt. 12:40). Let wel dat een Bijbelse dag begint bij zonsondergang (rond 18:00 uur ’s avonds).

Tabel 1 Alternatieve theorie van 3 dagen/nachten in het graf (Matt. 12:40)

Vraag 4) De voorjaarsoogst: Waar is deze eerste oogstperiode van gerst een voorschaduw naar?

📖 Lees de volgende verzen

Romeinen 8:29 (HSV)
29 Want hen die Hij van tevoren gekend heeft, heeft Hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te zijn, opdat Hij de Eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.

Mattheüs 27:50–54 (HSV)
50 Jezus riep nogmaals met luide stem en gaf de geest.
51 En zie, het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden; de aarde beefde en de rotsen scheurden;
52 ook werden de graven geopend en veel lichamen van heiligen die ontslapen waren, werden opgewekt;
53 en na Zijn opwekking gingen zij uit de graven, kwamen in de heilige stad en zijn aan velen verschenen.
54 En toen de hoofdman over honderd en zij die met hem Jezus bewaakten, de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden zij erg bevreesd en zeiden: Werkelijk, Dit was Gods Zoon!
Toon het antwoord

Hoewel Jezus de Eersteling was, de eerste Vrucht uit de doden die aan de Vader werd gegeven, waren er meer mensen die met Hem opstonden uit de dood. Mattheüs spreekt tussen neus en lippen door over deze op het eerste gezicht vreemde gebeurtenis waarbij “veel lichamen van heiligen die ontslapen waren” werden opgewekt nadat Jezus was opgewekt.

De Bijbel leert niet veel meer over deze gebeurtenis maar we kunnen wel opmaken dat deze heiligen uit de periode van het Oude Testament Jezus deelnamen aan deze eerste oogst van mensen. Jezus was de zeker de Eerste maar met Hem stonden er meer op uit de dood.

Het voorzomerfeest

5) Wekenfeest/Pinksteren (Shavuot)

Vraag 5.1) Wat vieren de Israëlieten met het Wekenfeest/Pinksteren?

📖 Lees de volgende verzen

Leviticus 23:15–16 (HSV)
15 U moet dan vanaf de dag na de sabbat gaan tellen, vanaf de dag dat u de schoof van het beweegoffer gebracht hebt. Zeven volle weken zullen het zijn.
16 Tot de dag na de zevende sabbat moet u vijftig dagen tellen. Dan moet u de HEERE een nieuw graanoffer aanbieden.

Deuteronomium 16:10–12 (HSV)
10 Daarna moet u het Wekenfeest houden voor de HEERE, uw God. Wat u geven moet, is een vrijwillige gave van uw hand, naar de mate waarin de HEERE, uw God, u zegent.
11 En u moet u verblijden voor het aangezicht van de HEERE, uw God, u, uw zoon en uw dochter, uw slaaf en uw slavin, de Leviet die binnen uw poorten is, en de vreemdeling, de wees en de weduwe die in uw midden zijn, op de plaats die de HEERE, uw God, zal uitkiezen om Zijn Naam daar te laten wonen.
12 En u moet gedenken dat u een slaaf geweest bent in Egypte en deze verordeningen in acht nemen en houden.
Toon het antwoord

Vijftig dagen na het Feest van Eerstelingen (de gerstoogst) moet er een tweede oogstfeest gehouden worden. Op dit feest wordt er een deel van de tarweoogst aan de HEER geofferd. Dit offer is een vrijwillige gave van iedereen naar de mate waarin God hun heeft gezegend – een vrijwillig deel geven van hun bezit.

De Israëlieten moeten bij dit feest gedenken dat ze als slaven zijn bevrijd uit Egypte en dankbaar zijn voor de oogst en bezittingen die de HEER hun heeft geschonken.

Vraag 5.2) Hoe is het Wekenfeest/Pinksteren een voorschaduw naar Jezus?

📖 Lees de volgende verzen

Johannes 15:26 (HSV)
26 Maar wanneer de Trooster is gekomen, Die Ik u zenden zal van de Vader, de Geest van de waarheid, Die van de Vader uitgaat, zal Die over Mij getuigen.

Handelingen 2:1–4 (HSV)
2 En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen.
2 En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar zij zaten.
3 En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen.
4 En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.

1 Korintiërs 12:10–11 (HSV)
… 10 en aan een ander werkingen van krachten, en aan een ander profetie, en aan een ander het onderscheiden van geesten, en aan een ander allerlei talen, en aan een ander uitleg van talen.
11 Al deze dingen echter werkt één en dezelfde Geest, Die aan ieder afzonderlijk uitdeelt zoals Hij wil.

1 Petrus 2:5 (HSV)
5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.
Toon het antwoord

Het Wekenfeest wordt vandaag de dag Pinksteren genoemd. Het woord Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord Pentèkostè, wat vijftigste betekent, omdat het Wekenfeest 50 dagen na het Feest van Eerstelingen valt (wat wij vandaag de dag als Pasen zien).

Het is exact op de dag van het Wekenfeest dat de Heilige Geest over de leerlingen wordt uitgestort. Het Is Jezus zelf die 10 dagen na de hemelvaart de Heilige Geest heeft gestuurd zoals Hij al voorzegt had. Dit is het moment van de geboorte van de Gemeente en de wedergeboorte van de eerste Christenen.

Er is ook een sterke parallel tussen het Wekenfeest en het Pinksteren. Net als de Israëlieten zijn wij als Christenen wanneer wij tot het geloof komen God dankbaar dat hij ons heeft bevrijd uit ons geestelijke Egypte, de heerschappij die de satan via de zonde over ons had. Waar het Wekenfeest de Israëlieten vrijwillig laat offeren van een deel wat God ze heeft toebedeeld daar laat de Heilige Geest ons vrijwillig geestelijke offers brengen door de gaven die de Geest ons heeft toebedeeld. Deze offers zijn niet van de oogst maar van de Geest die door ons heen goede werken doet omwille van God. Wij brengen deze offers vrijwillig door ons hele lichaam in te zetten als een levend offer naarmate de gaven die de Geest ons schenkt.

Vraag 6) De voorzomeroogst: Waar is deze tweede oogstperiode van tarwe een voorschaduw naar?

📖 Lees de volgende verzen

Exodus 19:1-2, 32:27–29 (HSV)
1 In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï.
2 Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen hun kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg.
...
32:27 Hij zei tegen hen: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Ieder moet zijn zwaard aan zijn heup doen, het kamp van poort tot poort door gaan, en ieder moet zijn broeder doden, ieder zijn vriend en ieder zijn naaste.
28 De Levieten deden overeenkomstig het woord van Mozes en er vielen op die dag van het volk ongeveer drieduizend man.
29 Toen zei Mozes: U moet zich vandaag aan de HEERE wijden, ja, ieder moet zich tegen zijn zoon en tegen zijn broeder keren, opdat Hij vandaag Zijn zegen over u zal geven.

Handelingen 2:37–41 (HSV)
37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.

Lucas 22:31 (HSV)
31 En de Heere zei: Simon, Simon, zie, de satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe.

Johannes 12:24 (HSV)
24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht.

Lucas 3:15–17 (HSV)
15 En toen het volk in afwachting was en allen in hun hart zich ten aanzien van Johannes afvroegen of hij misschien niet de Christus was,
16 antwoordde Johannes allen: Ik doop u wel met water, maar Hij komt Die sterker is dan ik, bij Wie ik niet waard ben de riem van Zijn sandalen los te maken. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur.
17 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en de tarwe in Zijn schuur verzamelen, maar het kaf zal Hij met onuitblusbaar vuur verbranden.
Toon het antwoord

Het ontvangen van de Wet van Mozes wordt traditioneel op de dag van het Wekenfeest geplaatst. We zien dat op dit exacte moment in de kalender ook de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvindt.

Wanneer het oude verbond en de Wet van Mozes wordt gegeven resulteerde dat in dat er 3000 opstandige Israëlieten gedood werden. Bij het uitstorten van de Heilige Geest, onder het nieuwe verbond, zien we dat de toespraak van Petrus leidde tot dat er 3000 mensen tot het geloof kwamen! Deze 3000 waren de allereerste Christenen, dat was de geboorte van de Gemeente door de wedergeboorte in de Heilige Geest – de Wet in ons hart. Vanaf dat moment, waar wij nog steeds in leven, wordt door het Woord van het Evangelie gezaaid en door het geloof en de wedergeboorte in de Heilige Geest geoogst.

In het Nieuwe Testament zijn er dan ook vele vergelijkingen tussen Christenen en de tarweoogst. Ook gebruikt Jezus veelal gelijkenissen van zaaien en oogsten. Het zaaien is het Woord van God (het evangelie) en de oogst zijn de mensen. De gelovigen zijn als het tarwe wat vrucht draagt, ongelovigen zijn als onkruid of als het kaf. Het zaaien en oogsten is een beeld van hoe mensen reageren op het zaad van het Evangelie: geloof je het of geloof je het niet? De gelovigen bloeien op en dragen vrucht, de ongelovigen worden tijdens de oogst gescheiden zoals het kaf van het koren wordt gescheiden. De kerktijd, de tijd waarin we nu leven, is een tijd van zaaien en oogsten van tarwe.

Samenvatting

De voorjaarsfeesten van de 7 feesten van de HEER zijn een bijzondere voorschaduw naar de eerste komst van de Heer Jezus Christus. Zo was Hij het Pesachlam, het Ongezuurde Brood én de Eersteling door Zijn dood en wederopstanding op exact dezelfde dagen en zelfs tijdstippen als Pesach, het Feest van Ongezuurde Broden (Chag Hamatzot) en het Feest van Eerstelingen (Bikkurim).

Het Feest van Eerstelingen is tegelijkertijd een oogstfeest waarbij het volk van Israël samenkomt om de eerste oogst, gerst, te vieren. Dit is een voorschaduw naar Jezus, de Eerste die uit de doden opstond. Met Hem volgden ook de eerste heiligen die in die tijd reeds gestorven waren. Zij waren ‘de eerste opbrengst’ (oogst) die naar de hemel zijn opgevaren.

50 dagen na het Feest van Eerstelingen (wat wij nu Pasen noemen) volgt het Wekenfeest (Shavuot, wat wij nu Pinksteren noemen) waar de tarweoogst wordt gevierd en aan de HEER wordt geofferd. Jezus zond op die exacte dag de Heilige Geest naar zijn leerlingen op aarde en zo stichtte Hij de Gemeente.

Deze tarwe oogstperiode verwijst naar de periode waarin de Gemeente leeft, tot aan vandaag de dag toe. In deze periode zaaien we het Evangelie en oogsten we de mensen die tot het geloof komen door de wedergeboorte in de Heilige Geest.

De volgende studie zullen we de najaarsfeesten behandelen die in de laatste oogst van vruchten vallen: druiven, olijven en vijgen. Welke voorschaduw vinden we in deze feesten en oogst?

Naslagwerk:

Op welke dag is Jezus gekruisigd?
https://www.gotquestions.org/three-days.html

De hand-out