In Leviticus 23 geeft God de Israëlieten de opdracht ieder jaar samenkomen om 7 feesten te vieren. Tijdens deze feesten moeten ze de Heer en Zijn daden herdenken en Hem offers brengen. In deze studie zullen we zien dat hier nog een veel diepere betekenis achter zit.

Downloads:

Disclaimer: Deze Bijbelstudie is gemaakt door leden van onze gemeente maar kunnen interpretaties of meningen bevatten die niet perse door iedereen gedragen wordt binnen de Gemeente.

Inleiding

In de vorige studie hebben we ontdekt dat de eerste 4 feesten van de Heer uit Leviticus 23 op de dag af een voorschaduw zijn naar de eerste komst van Jezus. Jezus werd geïnspecteerd en onschuldig gevonden en stierf aan het kruis op hetzelfde moment dat het geïnspecteerde Pesachlam geslacht werd. Zijn lichaam in het graf was als het Ongezuurde brood, zonder enige zonde. Op de derde dag, het Feest van eerstelingen, stond Hij op als Eerste Mens uit de doden. Met Jezus stonden er ook andere heiligen op (Matt. 28). Samen waren zij de allereerste oogst (gerst) van mensen voor de Heer.

50 dagen na Pasen werd de Heilige Geest uitgestort exact op de dag van het Wekenfeest (Pinksteren) en werd de Gemeente van Christus geboren. Er kwamen duizenden mensen tot het geloof, dit is de tweede oogst van tarwe. Wij leven nu nog steeds in het tijdperk van deze tarweoogst. Eenieder die tot een bekerend geloof komt ontvangt de Heilige Geest en wordt opnieuw geboren tot kind van God. Wij zijn de tarweoogst.

In deze studie zullen we de laatste 3 najaarsfeesten onderzoeken die vallen tijdens de derde oogst van vruchten in het najaar: druiven, olijven en vijgen. Wat zijn deze laatste 3 feesten en hoe zijn ze een voorschaduw naar de wederkomst van Jezus?

Ten slotte wordt in Leviticus 23 naast deze 7 feesten ook de sabbat genoemd als feestdag, Paulus zegt hier ook het een en ander over. Er is daarom ook nog een bonusvraag toegevoegd over de voorschaduw van de sabbat!

De najaarsfeesten

1) Trompetfeest (Yom Teruah)

Vraag 1.1) Wat vieren de Israëlieten met het Trompetfeest?

📖 Lees de volgende verzen

Leviticus 23:24–25 (HSV)
24 Spreek tot de Israëlieten en zeg: In de zevende maand, op de eerste dag van de maand, moet u een rustdag houden, een gedenkdag aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst.
25 U mag geen enkel dienstwerk doen en u moet de HEERE een vuuroffer aanbieden.

Joël 2:15-16 (HSV)
15 Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen.
16 Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer.
Toon het antwoord

Yom Teruah betekent letterlijk dag van het geschal en het verwijst naar het luiden van bazuinen of sjofars (ramshoorns). Het feest start op 1 Tishri, de eerste dag van de zevende maand (september of oktober). De start van de maand begint als de nieuwe maan wordt gezien door twee getuigen van het Sanhedrin (de Joodse religieuze autoriteit). Omdat de nieuwe maan op een van twee dagen kan vallen kun je nooit van tevoren weten op welke dag het feest begint. Als de nieuwe maan eenmaal wordt gezien wordt er door het land heen op de sjofars geblazen en weet iedereen dat het Trompetfeest is begonnen.

Vanaf de Babylonische ballingschap vieren Joden op deze dag het nieuwe jaar (Rosh Hashannah), de dag dat volgens de Joodse traditie de schepping heeft plaatsgevonden. In de Bijbel start het nieuwe jaar echter in de maand Nisan (Abib) en niet in de 7e maand Tishri. Sommigen spreken ook wel van 2 Joodse kalenders, een civiele en een religieuze. Vandaag de dag volgen Joden niet langer de Bijbelse kalender die is gebaseerd op de oogst en de maandstand maar tellen ze net als onze kalender de dagen in het jaar en voegen ze een schrikkelmaand toe om overeen te komen met het zonnejaar. Vanaf 1 Tishri in 2024 begint voor hun het jaar 5785 (sinds de schepping).

Het Trompetfeest start de periode van de laatste 3 najaarsfeesten en de derde pelgrimstocht naar de Tempel in Jeruzalem. Met het bazuingeschal wordt het volk van Israël opgeroepen zich te verzamelen bij de tempel in Jeruzalem en zich gereed te maken voor het aankomende feest Yom Kippur (de Grote Verzoendag), 10 dagen later. Deze 10 dagen worden ook wel Aseret Jemé Tesjoewa genoemd, de 10 dagen van inkeer. Het volk wordt in deze periode opgeroepen hun zonden te belijden en zich te bekeren om ‘rein’ te worden voor de meest heilige dag van het jaar: de Grote Verzoendag.

Vraag 1.2) Hoe is het Trompetfeest met de 10 dagen van inkeer een voorschaduw naar een toekomstige periode van inkeer?

📖 Lees de volgende verzen

Openbaring 8:2, 7, 9:20 (HSV)
2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.

7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde.

9:20 En de overige mensen, die niet door deze plagen werden gedood, bekeerden zich niet van de werken van hun handen; zij bleven de demonen aanbidden en de gouden, zilveren, koperen, stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen of lopen.

Joël 2:1 (HSV)
2 Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg, laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de HEERE komt, ja, is nabij!

Mattheüs 24:31 (HSV)
31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan.
Toon het antwoord

Net als de Israëlieten met het Trompetfeest vieren zich na het Trompetfeest zich voor te bereiden op de Grote Verzoendag 10 dagen later lezen we in Openbaring een periode van 7 bazuinen (trompetten/sjofars) die grote plagen aankondigen die zijn bedoeld heel de aarde op te roepen tot bekering. Deze trompet-oordelen zijn niet een eenzijdige straf over de aarde maar zijn een laatste periode van oproep tot bekering totdat dé grote dag is aangebroken die door heel de Bijbel wordt geprofeteerd: de Dag van de HEER.

Hetzelfde beeld van plagen, inkeer, oordeel, 10 en 7 komt vaker terug in de Bijbel. Denk aan de 7 dagen trompetten en op de 7e dag nog 7 trompetten bij Jericho voordat de muren van de stad vielen en het beloofde land werd veroverd. En denk ook aan de 10 plagen in Egypte waarbij de farao niet tot inkeer kwam maar verhardde. Egypte ontving oordeel maar het volk van Israël werd verzameld en bevrijdt. Zo ook zal dit patroon zich in de eindtijd wereldwijd afspelen met één doel: de verzameling en bekering van Israël en eindtijd-gelovigen net voordat de Dag van de HEER zal aanbreken.

Deze 7 trompetten van plagen in Openbaring zijn in het gezelschap van 7 zegels, 7 offerschalen en 7 donderslagen, die allemaal soortgelijke plagen over de aarde uitstorten. Deze laatste periode van plagen wordt ook wel de verdrukking genoemd, een periode van 7 jaar grote ellende op aarde, waarvan de laatste helft (3,5 jaar) de grote verdrukking genoemd wordt. Deze grote verdrukking kenmerkt zich door grote vervolgingen van gelovigen en zal zich vooral afspelen rondom Jeruzalem en Israël. In deze zware tijd zal het volk Israël en vele anderen massaal tot het geloof in Jezus komen!

Vraag 1.3) Hoe is het Trompetfeest een voorschaduw naar Jezus?

📖 Lees de volgende verzen

Exodus 19:16–21 (HSV)
16 En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde.

19 Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem.
20 Toen daalde de HEERE neer op de berg Sinaï, op de top van de berg. De HEERE riep Mozes naar de top van de berg en Mozes klom naar boven.
21 De HEERE zei tegen Mozes: Ga naar beneden, waarschuw het volk! Anders zullen zij doordringen tot de HEERE om Hem te zien en zullen velen van hen vallen.

1 Thessalonicenzen 4:16–17 (HSV)
16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.
17 Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

1 Korintiërs 15:51–52 (HSV)
51 Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden,
52 in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden.

Zacharia 9:14 (HSV)
14 De HEERE zal boven hen verschijnen: als een bliksem zal Zijn pijl uitschieten. De Heere HEERE zal op de bazuin blazen, en Hij zal optrekken in zuiderstormen.

Openbaring 11:15 (HSV)
15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.
Toon het antwoord

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament lezen we van sterk bazuingeschal als de Heer afdaalt naar de aarde. Dat was zo op de Sinaï bij Mozes en dat zal ook zo zijn bij de wederkomst van Jezus en de opname.

De wederkomst van Jezus is natuurlijk een dag waarvan niemand weet wanneer die is. Welke bazuin dit zal zijn en wanneer deze ‘laatste’ bazuin zal schallen is dus een mysterie.  Wel leren we vanuit Openbaring dat er een reeks bazuinen zal klinken tijdens de laatste 7 jaar van verdrukking die de mensen zal oproepen tot inkeer met als climax de bazuin die gepaard gaat met de wederkomst van Jezus.

Er zijn verschillende opvattingen onder Christenen wanneer de opname van de gemeente, de wederopstanding en de wederkomst van Jezus plaats zullen vinden tijdens deze laatste 7 jaar verdrukking. Sommigen geloven dat Jezus de gemeente opneemt vóór de laatste 7 jaar verdrukking en dan aan het einde van de 7 jaar op aarde zelf zal terugkeren mét de gemeente (pré-tribulationisme). Anderen geloven dat de opname tijdens de 7 jaar valt maar wel vóór Gods oordeel (mid-trib of pre-wrath) en weer anderen geloven dat er geen verschil is tussen de opname en de wederopstanding van de doden bij Jezus’ wederkomst aan het einde van de 7 jaar (post-trib). Deze visies geloven wel allemaal dat Jezus na de 7 jaar in een letterlijk 1000-jarig koninkrijk zal regeren (pré-millenniaal).

Je hebt ook nog Christenen die helemaal niet in een letterlijke laatste 7 jaar geloven en ook niet in een letterlijk koninkrijk van Jezus op aarde (amillenniaal of postmillenniaal). Zij geloven dat dit allemaal symboliek is en dat we nu al in het geestelijke Koninkrijk en onder verdrukking leven. Jezus komt wel terug maar dan zal gelijk het oordeel volgen en de eeuwigheid van start gaan zonder dat er eerst een aards Koninkrijk van Jezus zal komen.

Zonder in te gaan op welke visie de juiste is (want dat is een studie en discussie op zich) kunnen we in ieder geval zeker zijn dat het Trompetfeest een voorschaduw is naar de bazuin die de laatste periode van inkeer inluidt met als climax de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Net als bij het Trompetfeest het volk bijeen wordt geroepen ter voorbereiding van de Grote Verzoendag, zo ook zal Israël bij deze bazuin bijeen worden geroepen ter bekering en voor de verzameling voor Jezus’ wederkomst en de grote Dag van de HEER. Deze bijeenroeping is wereldwijd maar richt zich vooral tot het etnische volk van Israël zoals geprofeteerd in het Oude Testament (Zach. 12-14, Amos 5, Mal. 4, Joël 2) en ook aangehaald door de apostel Paulus (Rom. 11:25-26).

2) De grote verzoendag (Yom Kippur)

Vraag 2.1) Wat vieren de Israëlieten op de Grote Verzoendag?

📖 Lees de volgende verzen

Leviticus 23:26–32 (HSV)
26 De HEERE sprak tot Mozes:
27 Alleen op de tiende dag van deze zevende maand is de Verzoendag. U moet een heilige samenkomst houden. U moet uzelf dan verootmoedigen en de HEERE een vuuroffer aanbieden.
28 Op diezelfde dag mag u geen enkel werk doen, want het is de Verzoendag, om voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verzoening voor u te doen.
29 Voorzeker, iedere persoon die zich op diezelfde dag niet verootmoedigt, moet van zijn volksgenoten worden afgesneden.
30 En elke persoon die op diezelfde dag enig werk verricht, die persoon zal Ik uit het midden van zijn volk ombrengen.
31 U mag geen enkel werk doen. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door, in al uw woongebieden.
32 Het moet voor u een sabbat zijn, een dag van volledige rust, en u moet uzelf verootmoedigen. ’s Avonds, op de negende dag van de maand, moet u uw sabbat vieren, vanaf de avond tot aan de volgende avond.

Leviticus 16:29–30 (HSV)
29 Dit is voor u tot een eeuwige verordening: u moet in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, uzelf verootmoedigen en geen enkel werk doen, de ingezetene niet, en de vreemdeling die in uw midden verblijft, evenmin.
30 Want op deze dag wordt voor u verzoening gedaan om u te reinigen. Van al uw zonden wordt u voor het aangezicht van de HEERE gereinigd.

Leviticus 16:12–19 (HSV)
12 Verder moet hij van het altaar voor het aangezicht van de HEERE een vuurschaal vol vurige kolen nemen, met beide handen vol fijngestoten geurig reukwerk, en dit binnen het voorhangsel brengen.

14 Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier nemen, en met zijn vinger op het verzoendeksel sprenkelen, aan de kant naar het oosten toe. En vóór het verzoendeksel moet hij zeven keer met zijn vinger van dat bloed sprenkelen.
...
18 Daarna moet hij naar buiten gaan, naar het altaar, dat voor het aangezicht van de HEERE is, en er verzoening over doen. Hij moet dan een deel van het bloed van de jonge stier en een deel van het bloed van de bok nemen en het rondom op de hoorns van het altaar strijken.
19 Dan moet hij met zijn vinger zeven keer een deel van het bloed daarop sprenkelen. Zo reinigt en heiligt hij het van de onreinheden van de Israëlieten.
Toon het antwoord

De Grote Verzoendag (Yom Kippur) op 10 Tishri, is de meest heilige dag voor de Israëlieten. Dit is de énigste dag van het jaar dat de hogepriester in het Meest Heilige deel van de tempel mag komen waar de Ark van het Verbond stond, de plaats waar God Zelf aanwezig was en sprak. Op deze dag voltrok de hogepriester ceremoniële handelingen met bloedoffers om zo heel Israël te reinigen van hun zonden en zo verzoend te worden met de Heer.

In dit plaatje zie je de drie ruimtes in het Tabernakel: het voorhof voor het tabernakel (waar de hogepriester staat), hier staan het wasbekken (waar de priesters zich wasten) en het altaar (waar de dagelijkse offers verbrand werden). Binnenin de tent zie je de Heilige ruimte, afgeschermd door een doek, met daarin de Menora (lampenstandaard die altijd moet branden), de toonbroden (met de 12 broden) en het reukofferaltaar. Helemaal achterin, achter het tweede doek, zie je de Meest Heilige ruimte met daarin de Ark van het Verbond (hierin lagen de 10 geboden, de staf van Aaron en de kruik met manna).

Vraag 2.2) Hoe is de Grote Verzoendag een voorschaduw naar de wederkomst van Jezus?

Vergelijk de volgende verzen met de rituelen die de Hogepriester op de Grote Verzoendag moet uitvoeren zoals we net hebben gelezen in Leviticus 16.

📖 Lees de volgende verzen

Openbaring 8:1-8 (HSV)
1 En toen het Lam het zevende zegel geopend had, kwam er een stilte in de hemel van ongeveer een halfuur.
2 En ik zag de zeven engelen die vóór God stonden en aan hen werden zeven bazuinen gegeven.
3 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan. Aan hem werd veel reukwerk gegeven, opdat hij dat samen met de gebeden van alle heiligen op het gouden altaar vóór de troon zou leggen.
4 En de rook van het reukwerk steeg, met de gebeden van de heiligen, uit de hand van de engel op tot vóór God.
5 En de engel nam het wierookvat en vulde dat met het vuur van het altaar en wierp het op de aarde, en er kwamen stemmen, donderslagen, bliksemstralen en een aardbeving.
6 En de zeven engelen die de zeven bazuinen hadden, gingen zich gereedmaken om op de bazuin te blazen.
7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. ...
8 En de tweede engel blies op de bazuin, ... En het derde deel van de zee werd bloed. …

Openbaring 11:15–19 (HSV)
15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid.

19 En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel.

Openbaring 15:4–8 (HSV)
4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden, want Uw oordelen zijn openbaar geworden.
5 En daarna zag ik, en zie, de tempel van de tent van de getuigenis in de hemel werd geopend.
6 En de zeven engelen, die de zeven plagen hadden, kwamen uit de tempel, gekleed in smetteloos en blinkend linnen, en omgord om de borst met gouden gordels.
7 En een van de vier dieren gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, gevuld met de toorn van God, Die leeft tot in alle eeuwigheid.
8 En de tempel werd vervuld met rook vanwege de heerlijkheid van God, en vanwege Zijn kracht. En niemand kon de tempel binnengaan, voordat de zeven plagen van de zeven engelen tot een einde gekomen waren.

Openbaring 19:6 (HSV)
6 En ik hoorde zoiets als een geluid van een grote menigte en als een gedruis van vele wateren en een geluid als van zware donderslagen: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, is Koning geworden.
Toon het antwoord

Het boek Openbaring is voor velen (al dan niet iedereen) een zeer verwarrend boek vanwege alle moeilijke symboliek en vreemde gebeurtenissen. Het boek is ook niet te begrijpen zonder de symboliek en patronen uit het Oude Testament te kennen. De 7 feesten van de Heer helpen ons voor een deel Openbaring in de juiste structuur te lezen.

We zien vanaf Openbaring 8 de periode van inkeer met de 7 bazuinen (het Trompetfeest) en daarna ook de rituelen in de hemelse tempel die overeenkomen met die van De Grote Verzoendag (Yom Kippur). Kijk eens naar deze overeenkomsten tussen de tempelrituelen van de Grote Verzoendag en de rituelen in de hemelse tempel zoals die in Openbaring afspelen:

  • In Openbaring vinden we het Lam als geslacht voor de troon, tijdens Yom Kippur worden er slachtoffers gebracht voor de Ark van het Verbond (daar waar God zetelt in de verbondstent/tempel);
  • We zagen zowel in Yom Kippur als Openbaring een gouden wierookvat met geurig reukwerk met rook die de tempel vervulde;
  • We zien in Yom Kippur 2 maal 7 keer bloed besprenkelen op de Ark van het Verbond en het altaar voor de tempel, in Openbaring zien we ook 2 maal 7 plagen die bloed laten vloeien op de aarde;
  • Zowel tijdens Yom Kippur als Openbaring mocht niemand de tempel binnengaan totdat de offers/oordelen waren voltrokken.

De rituelen van de Grote Verzoendag zijn een voorschaduw naar de grote Dag van de Heer, de dag dat Jezus zal terugkeren op aarde en Zichzelf zal verzoenen met Zijn volk. Op deze dag zal Hij Israël en de hele aarde door zwaar oordeel en vergelding reinigen van het kwaad. Hij zal de tot inkeer gekomen Israëlieten en eindtijd-gelovigen redden uit hun extreme verdrukking en hen met Zichzelf verzoenen in Zijn Koninkrijk. De vergelding van de zonden van gelovigen is door Jezus op Zich genomen aan het kruis maar de vergelding van de zonden van ongelovigen zal net als in Egypte en Sodom over de aarde komen op de grote en ontzagwekkende Dag van de Heer.

3) Loofhuttenfeest (Sukkot)

Vraag 3.1) Wat vieren de Israëlieten met het Loofhuttenfeest?

📖 Lees de volgende verzen

Leviticus 23:34–43 (HSV)
34 Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de HEERE.
35 Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen.
36 Zeven dagen lang moet u de HEERE vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de HEERE een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.

39 Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de HEERE zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.
40 Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de HEERE, uw God, verblijden.
41 Dat feest voor de HEERE moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.
42 Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,
43 zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb
. Ik ben de HEERE, uw God.
Toon het antwoord

5 dagen na de Grote verzoendag is het 7 dagen lang (15-21 Tishri) Loofhuttenfeest. De Israëlieten moeten loofhutten bouwen van palmtakken en andere sierlijke bomen en vruchten en hier 7 dagen lang in wonen. Dit feest is een viering van de derde en laatste oogst van het jaar (vruchten, druiven, olijven, vijgen) en een herinnering naar hoe zij in tenten woonden en de Heer onder hen woonde in de verbondstent na de uittocht uit Egypte.

Vraag 3.2) Hoe is het Loofhuttenfeest een voorschaduw naar Jezus?

📖 Lees de volgende verzen

Openbaring 7:9–15 (HSV)
9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand.
10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!
11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God,
12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen.
13 En een van de ouderlingen antwoordde en zei tegen mij: Dezen, die bekleed zijn met witte gewaden, wie zijn zij en waar zijn zij vandaan gekomen?
14 En ik zei tegen hem: U weet het, mijn heer. En hij zei tegen mij: Dezen zijn het die uit de grote verdrukking komen; en zij hebben hun gewaden gewassen en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het Lam.
15 Daarom zijn zij vóór de troon van God, en dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. En Hij Die op de troon zit, zal Zijn tent over hen uitspreiden.

Openbaring 20:4–6 (HSV)
4 En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die
het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang.
5 Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding.
6 Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang.

Zacharia 14:16–18 (HSV)
16 Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de Koning, de HEERE van de legermachten, en om het Loofhuttenfeest te vieren.
17 Het zal geschieden dat er geen regen zal vallen op hem die uit de geslachten van de aarde niet zal opgaan naar Jeruzalem om zich voor de Koning, de HEERE van de legermachten, neer te buigen.
18 Als het geslacht van de Egyptenaren, waarop geen regen is gevallen, niet zal opgaan en komen, dan zal de plaag komen waarmee de HEERE de heidenvolken zal treffen die niet zullen optrekken om het Loofhuttenfeest te vieren.
Toon het antwoord

Zowel het Oude als het Nieuwe Testament spreekt over een derde (letterlijke) tempel en Koninkrijk op aarde van waaruit de Messias over de aarde zal gaan regeren. Deze derde tempel (ook wel Ezechiëls tempel genoemd, Ezechiël 40-48) zal in de tijd dat Jezus op aarde regeert worden gebouwd. Alle volken der aarde – die de grote verdrukking hebben overleefd – zullen jaarlijks tijdens het Loofhuttenfeest bij de tempel in Jeruzalem moeten verschijnen om Jezus te aanbidden.

Dit wordt volgens Openbaring ook de nieuwe ‘woonplaats’ voor de gelovigen die uit de grote verdrukking gekomen zijn en de gelovigen die uit de dood zijn opgestaan bij de eerste opstanding van de doden (bij de wederkomst van Jezus). Wij zullen met Jezus vanuit dit 1000-jarige Messiaanse Koninkrijk gaan regeren over de aarde. Net als de Israëlieten na de uittocht bij God in tenten woonden zullen ook wij na onze redding van het kwaad op de aarde bij Jezus wonen in onze nieuwe weder opgestane lichamen (als versierde loofhutten).

Vraag 4) De najaarsoogst: Waar is deze derde oogstperiode van de najaarsfeesten van vruchten (druiven/olijven/vijgen) een voorschaduw naar?

📖 Lees de volgende verzen

Marcus 11:13–14 (HSV)
13 En toen Hij in de verte een vijgenboom zag die bladeren had, ging Hij erheen om te zien of Hij er ook iets aan zou vinden; en erbij gekomen, vond Hij niets dan bladeren, want het was niet de tijd voor vijgen.
14 En Jezus antwoordde en zei tegen hem: Laat niemand meer vrucht van u eten in eeuwigheid! En Zijn discipelen hoorden het.

Openbaring 14:14,19 (HSV)
14 En ik zag, en zie, een witte wolk, en op de wolk zat Iemand als een Mensenzoon, met op Zijn hoofd een gouden kroon en in Zijn hand een scherpe sikkel.
...
19 En de engel zond zijn sikkel op de aarde en oogstte de druiven van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de toorn van God.

Mattheüs 23:37–39 (HSV)
37 Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toe gezonden zijn! Hoe vaak heb Ik uw kinderen bijeen willen brengen, op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels; maar u hebt niet gewild!
38 Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten.
39 Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: Gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere!

Zacharia 12:9–10 (HSV)
9 Op die dag zal het gebeuren dat Ik alle heidenvolken die tegen Jeruzalem oprukken, zal willen wegvagen.
10 Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal Ik de Geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen Mij aanschouwen, Die zij doorstoken hebben. Zij zullen over Hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind; en zij zullen over Hem bitter klagen, zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene.

Zacharia 13:8–9 (HSV)
8 Het zal gebeuren, spreekt de HEERE, dat in heel het land
twee derde ervan uitgeroeid zal worden en de geest zal geven,
en een derde ervan zal overblijven.
9 Ik zal dat derde deel in het vuur brengen
en het louteren
, zoals men zilver loutert.
Ik zal het beproeven, zoals men goud beproeft.
Het zal Mijn Naam aanroepen
en Ík zal het verhoren.

Ik zal zeggen: Dit is Mijn volk;
en zij zullen zeggen: De HEERE is mijn God.

Romeinen 11:25–27 (HSV)
25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.
26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob.
27 En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.
Toon het antwoord

We zien dat Jezus Israël vergelijkt met de vijgenboom (najaarsvrucht). Jezus vervloekt deze vijgenboom terwijl deze in de tijd van Zijn kruisiging (voorjaar) nog helemaal niet in zijn seizoen was. Het lijkt iets vreemds wat Jezus hier doet; elders zegt hij dat wij kunnen weten dat de zomer in aantocht is als de vijgenboom begint te bloeien (Matt. 24). We weten nu dat de vijgenbomen pas tot vrucht komen in de tijd van het najaar, de tijd van de najaarsfeesten! Dit lijkt een mogelijke verwijzing naar de uiteindelijke redding van het volk van Israël, wat nu een tijdelijke geestelijke slaap ondergaat zoals Jezus heeft geprofeteerd (Matt. 23, Rom 11:25-26).

Er zijn vele teksten die gaan over deze uiteindelijke massale bekering van Israël. We zien ook dat de eindtijd van onze wereld als een grote verdrukking wordt omschreven die als een wijnpers is. Deze laatste oogst van druiven en olijven is een oogst die geperst wordt, oftewel verdrukt. Dit is een beeld van de eindtijd-gelovigen die het heel zwaar zullen krijgen. Er is nog wel hoop voor Israël, een groot deel van hen zal tot het geloof gaan komen en Jezus aanroepen in het heetst van de strijd en Hij zal hun redden tijdens Zijn wederkomst!

Bonusvraag

5) De Sabbat

Vraag 5) Welke voorschaduw vinden we in de Sabbat?

📖 Lees de volgende verzen

Leviticus 23:2–3 (HSV)
2 Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen:
3 Zes dagen mag er werk verricht worden, maar op de zevende dag is het sabbat, een dag van volledige rust, een heilige samenkomst
. Geen enkel werk mag u doen. Het is in al uw woongebieden een sabbat voor de HEERE.

Kolossenzen 2:16–17 (HSV)
16 Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten.
17 Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

Hebreeën 4:3–11 (HSV)
3 Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals Hij gezegd heeft: Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Mijn rust zullen zij niet binnengaan! En dat terwijl Zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn.
4 Want Hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken: En God heeft op de zevende dag van al Zijn werken gerust.
5 En op deze plaats opnieuw: Zij zullen Mijn rust niet binnengaan!
6 Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan, en dat zij aan wie het Evangelie eerst verkondigd was, niet binnengegaan zijn vanwege hun ongehoorzaamheid,
7 bepaalt Hij opnieuw een zekere dag, namelijk heden, wanneer Hij zo lange tijd daarna door David zegt (zoals al eerder gezegd is): Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.
8 Want als Jozua hen al in de rust gebracht had, zou God daarna niet gesproken hebben over een andere dag.
9 Er blijft dus nog een sabbatsrust over voor het volk van God,
10 want wie Zijn rust binnengegaan is, die heeft zelf ook van zijn werken gerust, zoals God van de Zijne.
11 Laten wij ons dan beijveren om die rust binnen te gaan, opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zal komen.

2 Petrus 3:8–9 (HSV)
8 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.
9 De Heere vertraagt de belofte niet (zoals sommigen dat als traagheid beschouwen), maar Hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen.
Toon het antwoord

Paulus (vermoedelijk de schrijver van Hebreeën) koppelt de sabbat ook aan een voorschaduw van toekomstige zaken. Enerzijds is dat de geestelijke rust die wij vinden in Jezus. Anderzijds is dat de belofte op een toekomstige rust waarin wij mogen rusten van onze inspanning hier op aarde. Ook Israël zal deze rust op een dag ontvangen.

Als we nu de hele tijdlijn van de schepping op een rij zouden zetten zien we dat 2000 jaar na de schepping de belofte aan Abraham werd gedaan en het volk Israël een hoofdrol speelde in het Oude Testament. Exact 2000 jaar later kwam Jezus op aarde en sindsdien speelt vooral de gemeente een hoofdrol. Nu leven we weer ongeveer 2000 jaar verder, rondom het jaar 6000 na de schepping, en naderen we de tijd van het eind. Openbaring spreekt over een 1000-jarig vredesrijk van Jezus en Petrus koppelt ‘de belofte’ (hét beloofde land, het Koninkrijk der Hemelen) aan de wederkomst met de beroemde zin: voor God is 1000 jaar als 1 dag en 1 dag als 1000 jaar.

Zou het zo kunnen zijn dat de scheppingsweek (6 dagen + 1 dag rust) zelf een voorschaduw is naar ‘de schepping’ in zijn geheel (6000 jaar + 1000 jaar rust) en dat wij nu op de vooravond leven van het Koninkrijk van Jezus?

Samenvatting

Als westerse Christenen vinden we een panklare uitleg van profetie het fijnst. Toch bestaat Bijbelse profetie meestal uit visioenen, patronen, typen, symboliek en getallen. Deze vorm van schrijven wordt door Joden ook wel PaRDeS genoemd, een Hebreeuws acroniem van vier verschillende lagen in Bijbelteksten: letterlijk, allegorisch (symboliek), onderlinge verbanden en verborgen zaken (geestelijk). Ook zien zij patronen in de verhalen (net als Paulus gebeurtenissen en rituelen uit het Oude Testament voorschaduwen noemt). Dit noemen Joden Ma’aseh Avot Siman LeBanim (de daden van de voorvaderen zijn een teken voor de kinderen). Dit is de manier dat God heeft gekozen Zichzelf en Zijn plan aan ons te openbaren.

Het getal 7 is misschien wel het meest prominente getal wat God gebruikt voor Zijn plannen. Dat begon al bij de 7-daagse scheppingsweek, wat een voorschaduw is naar Zijn plan om de hele schepping weer naar een staat van rust en herstel te brengen! Ook in de 7 feesten van de Heer zien we Zijn reddingsplan ontvouwd worden in 7 stappen. De eerste 4 feesten zijn letterlijk door Jezus op de dag af vervuld bij Zijn eerste komst, zo zal dat ook het geval zijn bij de laatste 3 feesten bij Zijn wederkomst. Er zal een periode van inkeer en verdrukking komen maar dan zal Jezus terugkomen en zullen we eindelijk worden verlost van het kwaad en rusten van onze inspanningen op deze gevallen aarde in Zijn Koninkrijk.

Dezelfde patronen en typen zien we ook terug in de Bijbelse verhalen. Zo is de Exodus zelf een type van de verlossing door Jezus en zullen ook zij op een dag ons beloofde land, de hemel, mogen binnentreden in rust. Denk aan de patronen van 7 en de verovering van Jericho door ‘Joshua’ (zelfde naam als Jezus!). En zijn Egypte, Sodom en Gomorra een beeld van hoe de heidense wereld zal worden vernietigd door de komst van de Heer.

Gods verborgenheden zitten niet alleen in de Bijbel, ze zitten ook verborgen in Zijn schepping zelf. Zo leren de sterren ons het evangelie (Ps. 19), zijn de zon, de maan en de seizoenen ons tot tekenen (Gen. 1) en zijn de drie jaarlijkse oogsten in Israël een symbool van drie tijdperken waarin God mensen tot Zichzelf oogst. Jezus was de Eerste Vrucht en met Hem stonden Oude Testament heilige op (gerstoogst). Wij leven nu in het tijdperk van de Pinksteren en zijn de tweede oogst van tarwe door de Heilige Geest. In de eindtijd zal er een laatste oogst zijn van het persen van druiven en olijven, net zoals eindtijd-Israëlieten en gelovigen zwaar verdrukt zullen worden maar wel massaal tot het geloof zullen komen.

Spreuken 25:2 (HSV)
Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden.

De hand-out